دسته بندی ها

  واحد پول

Minecraft Hosting
MC - 0.5GB
$1.49/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 1GB
$2.79/mo
$2.99 هزینه تنظیم
محبوب ترین
MC - 2GB
$4.99/mo
$2.99 هزینه تنظیم
Minecraft Hosting MC 1GB Free Trial
رایگان! lifetyme
MC - 3GB
$7.49/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 4GB
$9.99/mo
MC - 5GB
$12.49/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 6GB
$14.99/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 7GB
$17.45/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 8GB
$19.99/mo
$2.99 هزینه تنظیم
MC - 10GB
$24.99/mo
MC - 12GB
$29.99/mo
MC - 16GB
$39.99/mo
همراه با هر پلن میباشد
  • Free Trial of Buycraft Donation Control Panel!
  • Intel i7-6700K 4c / 8t 4GHz
  • SSD Storage
  • DDos Protection
  • Free MySQL
  • Supports Pocket MC
  • Upgrade and Downgrade Anytime
  • Dedicated Resources
  • No Restrictions, Full Control!